Sukladno čl. 31. Statuta Turističke zajednice Zlatni istok Zagorja („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 36/22), a temeljem suglasnosti Vijeća Turističke zajednice Zlatni istok Zagorja  – dalje: Vijeće, na sjednici održanoj 12. rujna 2022., Vijeće raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje Viši stručni suradnik – radnik zaposlen na rukovodećim poslovima, razine pomoćnika direktora i rukovoditelja ustrojstvene jedinice u Turističkom uredu Turističke zajednice Zlatni istok Zagorja –  1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu radi zamjene duže odsutne radnice, do povratka odsutne radnice na posao uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca 

Uvjeti:

• završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,

• najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima u turizmu,

• znanje jednoga stranog jezika,

• znanje rada na osobnom računalu,

• položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici (ukoliko nema položen stručni ispit, mora ga položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17). 

Osobama koje su stekle odgovarajući akademski ili stručni naziv prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12) stečeni akademski ili stručni naziv izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom u skladu s odredbama čl. 14. toga Zakona.

Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu (čl. 53. st. 3. Zakona o radu NN 93/14, 127/17, 98/19).

U prijavi kandidati su dužni priložiti:

  • životopis (vlastoručno potpisan),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu  (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
  • uvjerenje o položenome stručnom ispitu za rad u turističkom uredu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit,
  • dokaz o radnom iskustvu:
  • a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od 1 (jednog) mjeseca od dana objave javnog natječaja,

b) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje dvije godine (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

  • vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu. 

Opis poslova radnog mjesta Višeg stručnog suradnika/ce:

• planiranje, organizacija i provođenje manifestacija i događanja,

• suradnja sa udrugama, organizacijama i institucijama u svrhu promocije Zajednice i provođenja manifestacija i događanja, 

• promocija i predstavljanje Zajednice na sajmovima i prezentacijama,

• suradnja s medijima u svrhu informiranja i promocije Zajednice,

• odgovoran je za namjensko korištenje sredstava za manifestacije, događanja i promociju Zajednice,

• potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice za koju je ovlašten od strane direktora i Turističkog vijeća, 

• priprema materijale za sjednice Vijeća i Skupštine u skladu sa svojim djelokrugom rada, 

• pripremanje izvješća za određena razdoblja prema potrebi i zahtjevu nadređenih, 

• obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama Tijela Zajednice

• za svoj rad odgovoran je direktoru turističke zajednice

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Na službenoj web stranici Turističke zajednice područja Zlatni istok Zagorja (tzgzlatar.hr) bit će objavljeno vrijeme održavanja razgovora s kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz javnog natječaja, najmanje 3 (tri) dana prije održavanja razgovora.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta najkasnije prije zasnivanja radnog odnosa, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.

Prijave na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Turističke zajednice Zlatni istok Zagorja, na adresu: Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja, Zagrebačka 3, 49250 Zlatar, s naznakom: „Prijava na javni natječaj–ne otvaraj“. 

S kandidatima koji zadovoljavaju uvjete javnog natječaja obavit će se razgovor i po potrebi provjera dodatnih znanja i vještina. 

Poslodavac zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj javni natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

U Zlataru 13. rujna 2022.

PREDSJEDNICA 

Jasenka Auguštan-Pentek, v.r.