Sukladno čl. 11. st. 2. Pravilnika o radu i unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Zlatara od 22. listopada 2018., a temeljem suglasnosti Vijeća Turističke zajednice Grada Zlatara na sjednici održanoj 27. srpnja 2021., Turistička zajednica Grada Zlatara raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje Referenta/ice u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Zlatara - 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u trajanju od 1 (jedne) godine radi poslova čiji se opseg privremeno povećao uz obvezatni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca

Uvjeti:
- završena srednja škola u najmanje četverogodišnjem trajanju,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- aktivno poznavanje jednog svjetskog jezika,
- položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od 1 (jedne) godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit, poznavanje rada na osobnom računalu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Osobama koje su stekle odgovarajući akademski ili stručni naziv prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN 107/07, 118/12) stečeni akademski ili stručni naziv izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom u skladu s odredbama čl. 14. toga Zakona.

Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu (čl. 53. st. 3. Zakona o radu NN 93/14, 127/17, 98/19).

Uz prijavu na javni natječaj (vlastoručno potpisanu) kandidati su dužni priložiti:
- životopis (vlastoručno potpisan),
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba ili diploma),
- uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog natječaja),
- uvjerenje o položenome stručnom ispitu za rad u turističkom uredu, ako kandidat/kinja ima položen državni stručni ispit, dokaz o radnom iskustvu:
a) elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne starije od 1 (jednog) mjeseca od dana objave javnog,
b) dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje godinu dana, iz kojeg je vidljivo da je kandidat/kinja obavljao/la poslove u traženoj stručnoj spremi i struci i razdoblje u kojem je obavljao/la te poslove (preslik ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje radno iskustvo je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
- vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu podataka u određenu svrhu.

Opis poslova radnog mjesta Referent/ica u Turističkom uredu:
- pomaže u organizacijskim pripremama za razne manifestacije i turističke događaje koje organizira Turistička zajednica,
- obavlja tehničke i pomoćne poslove uredskog poslovanja,
- vodi propisane evidencije,
- arhivira spise i dokumentaciju,
- vrši prijem i otpremu pošte,
- obavlja poslove prijepisa,
- obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Na službenoj web stranici Turističke zajednice Grada Zlatara bit će objavljeno vrijeme održavanja razgovora s kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz javnog natječaja, najmanje 3 (tri) dana prije održavanja razgovora.
Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Kandidat koji će biti izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predmetnog radnog mjesta najkasnije prije zasnivanja radnog odnosa, čime dokazuje ispunjavanje uvjeta opće zdravstvene sposobnosti.
Prijave na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Turistička zajednica Grada Zlatara, Zagrebačka 3, 49250 Zlatar, s naznakom: „Prijava na javni natječaj–ne otvaraj“.
S kandidatima koji zadovoljavaju uvjete javnog natječaja obavit će se razgovor i po potrebi provjera dodatnih znanja i vještina.
Turistička zajednica Grada Zlatara zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj javni natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

U Zlataru 4. kolovoza 2021.

PREDSJEDNICA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA ZLATARA
Jasenka Auguštan-Pentek, v.r.